Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej
 dokonywanej za pośrednictwem witryny internetowej „sklep.kodu.je”,
 obowiązujący od dnia 10 marca 2017 roku


§ 1. Definicje.


Za każdym razem, kiedy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Damiana Wielgosika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ferrante - Wielgosik Damian, ul. Szybska 29, 62-310, Pyzdry, posiadającego nr NIP 789-16-84-296 i REGON 301413108, posługującym się na potrzeby kontaktu w związku z działalnością, której dotyczy niniejszy Regulamin adresem poczty elektronicznej: kontakt@kodu.je oraz numerem telefonu: 696 185 029;
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep.kodu.je, będący jednocześnie platformą, za pośrednictwem której Sprzedawca udostępnia Kupującym zakupione przez nich Towary oraz umożliwia Uczestnikom udział w Webinariach;
Towarze - należy przez to rozumieć treści cyfrowe, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych takich jak ebooki, nagrania video, materiały szkoleniowe, udostępniane Kupującym za pomocą sieci internet (nie na nośniku materialnym);
Usłudze - należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe, w szczególności w formie tzw. webinariów świadczone przez Sprzedawcę;
Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
Umowie – należy przez to rozumieć zawieraną za pomocą Sklepu, pomiędzy Stronami, umowę cywilnoprawną, której przedmiotem są Towary i Usługi;
Stronach – należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Kupującego;
Stronie – należy przez to rozumieć Sprzedawcę lub Kupującego;
Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wyznaczoną przez Kupującego, mającą uczestniczyć w Webinarium, przy czym w przypadku Kupującego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Webinarium – należy przez to rozumieć usługę szkolenia internetowego świadczoną przez Sprzedawcę za pomocą serwisu ClickMeeting.com;
Karta Usługi/Towaru – podstrona Sklepu zawierająca prezentację Towaru/Usługi, za pośrednictwem której Kupujący dodaje Towar/Usługę do zamówienia;
Materiały dodatkowe – materiały w postaci plików elektronicznych udostępnianych Uczestnikowi w związku z jego udziałem w Webinarium.
k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
u.p.k. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta;
u.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
p.w.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej;


§ 2. Postanowienia ogólne


1. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy, w tym także zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów i Usług Kupującym określa niniejszy Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c., u.p.k., u.p.a., p.w.p.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://sklep.kodu.je/pages/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego, zaś jego kopia stanowi załącznik do każdego potwierdzenia zawarcia Umowy.
3. Zawarcie Umowy wymaga od Kupującego złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i o jego zaakceptowaniu.


§ 3. Zawieranie Umowy


1. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Kupującego zamówienia poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i zapłacę”, poprzedzone dokonaniem przez Kupującego wyboru jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie i prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza;
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
3. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. Sprzedawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania.
5. Każde prawidłowo złożone zamówienie jest potwierdzane Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanym na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

§ 4. Realizacja zamówień na Towary


1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę dokonanej przez Kupującego zapłaty ceny za pomocą jednego ze sposobów płatności stosowanego w Sklepie.
2. Realizacja zamówień na Towary odbywa się poprzez udostępnienie Kupującemu za pośrednictwem Sklepu zamówionych przez niego Towarów w postaci tzw. „linka” do właściwego pliku , zawierającego zamówione treści cyfrowe, umożliwiającego jego samodzielne i wielokrotne pobranie przez okres 6 miesięcy od czasu po udostępnieniu Kupującemu. Link przekazywany jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5. Realizacja zamówień na Usługi.


Zamówienia na Usługi realizowane są poprzez umożliwienie Uczestnikowi za pośrednictwem Sklepu udziału w Webinarium w terminie określonym na karcie Usługi w Sklepie.
Usługa może obejmować również udostępnienie Uczestnikowi dodatkowych Materiałów dodatkowych.
Informacje na temat:
tego, czy dana Usługa obejmuje udostępnienie Materiałów dodatkowych;
jakiego rodzaju są to materiały;
na jakich zasadach – tj. w jakim czasie są one udostępniane; oraz
jakie są wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów
zawarte są każdorazowo na karcie danej Usługi w Sklepie.
O ile nie zaznaczono w niniejszym Regulaminie lub na Karcie Usługi inaczej, do Materiałów dodatkowych zastosowanie mają uregulowania dotyczące Towarów.


§ 6. Cena oraz sposoby jej uiszczania.


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia według przepisów prawa polskiego.
2. Sprzedawca nie pobiera kosztów dostarczania Towarów drogą elektroniczną, przy czym Sprzedawca nie świadczy usług teleinformatycznych i nie ponosi żadnych kosztów korzystania przez Kupującego z sieci internet dla potrzeb korzystania z Towarów/Usług.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w Sklepie.
4. Promocje, rabaty, w tym rabaty przyznawane indywidualnie przez Sprzedawcę poszczególnym Kupującym nie łączą się, o ile wyraźnie nie wskazano odmiennie.
4.. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność za pomocą serwisu PayPal;


§ 7. Specyfikacja techniczna i wymagania techniczne.


1. Towary dostarczane są w formie plików:
a. zip
b. mp4
2. Dla prawidłowego odtworzenia/odczytania poszczególnych plików niezbędne jest:
a. odtwarzacz plików wideo wspierający format mp4
b. program umożliwiający otworzenie plików .zip np. WinZip
3. Sprzedawca nie udostępnia oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie i korzystanie z Towarów i Usług, o ile zostało ono wskazane powyżej lub wskazane na Karcie Towaru/Usługi.
4. Dla prawidłowego korzystania z Usługi konieczne jest:
- posiadanie łącza internetowego o prędkości przesyłu i wysyłu min. 256kb/s


§ 8. Licencje na korzystanie z Towarów i prawa autorskie

 

1. Każdy Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu u.p.a., a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Towaru, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do danego Towaru. W niniejszym Regulaminie zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane łącznie mianem licencji.
3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z danego Towaru, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różny.
4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, zostaje udzielona Kupującemu, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z Towaru, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz w postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych w Karcie danego Towaru
5. Licencja na korzystanie z zakupionego Towaru: - umożliwia korzystanie z niego tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści niniejszego Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych w Karcie danego Towaru. Licencja taka ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów u.p.a. Kupujący nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Towaru, ani jego fragmentów i kopii, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Towaru
7. Klient, który zakupił Towar, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Towaru przez niego zakupionego.
9. Dana licencja na korzystanie z Towaru umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został wyraźnie określony przez Sprzedawcę. Nie można domniemywać po stronie Konsumenta, który zakupił Towar, innych – niż wyraźnie przyznane - uprawnień.


§ 9. Faktury VAT


1. Sprzedający wystawia Kupującemu każdorazowo fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług.
2. Faktura wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
3. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzy zamówienia, zażądać przesłania faktury VAT drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie danej faktury wyłącznie tą drogą (nie jest wówczas przesyłana faktura w wersji papierowej).
4. Do czasu wysłania danej faktury w wersji elektronicznej Kupujący może cofnąć zgodę, o której mowa powyżej.
5. Wybór przez Kupującego jako sposobu zapłaty ceny płatności za pomocą serwisu PayPal jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Cofnięcie zgody w takim przypadku może nastąpić wyłącznie w przypadku uiszczenie ceny w inny, spośród zaakceptowanych przez Kupującego sposobów
6. Przesłanie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego oznacza jej otrzymanie przez Kupującego.
7. Faktura elektroniczna będzie przesyłana Kupującemu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili jej wystawienia przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Kupującego, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem: podania przez Kupującego nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu; utraty prawa korzystania przez Kupującego z adresu; zakwalifikowania jako spam wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, przez system informatyczny, z którego korzysta Kupujący; braku dostępu Kupującego do połączenia internetowego; nieuzasadnionego uznania załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym.
9. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faktury elektronicznej w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego, powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§ 10. Rozwiązanie Umowy


1. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Kupującego nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy: (i) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani (ii) gdy pobrał zamówiony plik.

§ 11. Rękojmia i Reklamacje


1. Klient ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie w przypadku problemów z pobraniem zamówionego pliku lub jego otwarciem, w szczególności, gdy: (i) pobrany plik okaże się uszkodzony, (ii) w terminie przewidzianym niniejszym Regulaminem od momentu zapłaty Kupujący nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego pobranie pliku stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Kupującego reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji).
3. Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu, w którym zgodnie z niniejszym Regulaminem link umożliwiający pobranie pliku winien zostać udostępniany, nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Towarów stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.


§ 12. Regulacje dotyczące Konsumentów.


1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Konsument składając zamówienie na zakup Towaru w formie pliku elektronicznego wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.


§ 12. Postanowienia końcowe.1. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Kupującemy, który zawarł Umowę na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści Regulaminu udostępnianego za pośrednictwem Sklepu. Ww. zmiany, jak również wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami. 


Załącznik nr 1


WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)
Imię i nazwisko konsumenta (ów):
Adres konsumenta (ów):
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy
Ferrante - Damian Wielgosik

ul. Szybska 29, 62-310 Pyzdry
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja/My (*)…………………..niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
Posiadacz rachunku:
Podpis konsumenta (-ów)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.